Vedtægter

Hou Hallen

Skolegade 65, Hou

8300 Odder

Vedtægter for
Fonden den Selvejende Institution

Hou-Hallen

 • 1. Navn og hjemsted

 

Institutionens navn er: "Fonden Den Selvejende Institution Hou-Hallen”.

Institutionens hjemsted er Odder Kommune.

 • 2. Institutionens formål

 

Det er institutionens formål at drive en bygning i Hou, der indeholder handicapvenlige fritids- og forsamlingslokaler, fortrinsvis beregnet til benyttelse af Odder Kommunes borgere og disses foreninger. Der skal dog tages tilbørligt hensyn til kredse uden for kommunen, der støtter institutionen, samt til stævner, turneringer og lignende. Bygningen skal fortrinsvis være til disposition for sportsklubber, gymnastikforeninger og skoler for udøvelse af sport og idræt - herunder handicapidræt. Bygningen skal også kunne benyttes af ungdomsforeninger og andre oplysende foreninger med fortrinsvis kulturelle formål samt til arrangementer af udstillinger, møder, stævner, teater, koncerter og lignende. • 3. Kapitalforhold

 

Den til opførelsen af den i § 2 omtalte bygnings nødvendige kapital er fremskaffet ved indsamling blandt interesserede borgere, foreninger og institutioner. Der indgår tillige bidrag fra fonde, tipsmidler, arrangementer og lignende, samt ved optagelse af lån realkreditinstitutter og pengeinstitutter.

Institutionens drift gennemføres ved lejeindtægter, bidrag fra personer og foreninger, reklameindtægter samt tilskud i henhold til gældende lovgivning - eksempelvis fritidslovgivningen. Et evt. overskud der jf. budgetterne for kommende år ikke findes fornødent til institutionens drift, skal anbringes i let omsættelige, sikre obligationer, noteret på institutionens navn, med henblik på imødegåelse af fremtidige driftsunderskud, ombygninger, tilbygninger og lignende.

Da institutionen er selvejende, har ingen person, forening, kommune eller andre del i institutionens

formue eller evt. overskud. • 4. Regnskabsåret

 

Institutionens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. • 5. Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 1 medlem af bestyrelsen er valgt/udpeget af HOIF.

4 medlemmer er valgt af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 2 medlemmer hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamling med formand, kasserer, næstformand og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af medlemmerne, inkl. formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsen ansætter og afskediger det til institutionens drift nødvendige personale. Tillige drager bestyrelsen omsorg for, at institutionens faciliteter udnyttes i overensstemmelse med formålsparagraffen, og fastsætter den leje eller entre, der skal betales for benyttelse af bygningerne, og drager i det hele taget omsorg for, at institutionen drives på økonomisk forsvarlig vis. Bestyrelsen udarbejder ordensreglement for bygningens anvendelse. Der skal føres forhandlingsprotokol over det på bestyrelsesmøderne. • 6. Generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned efter bekendtgørelse herom i lokal presse/avis med mindst 2 ugers forudgående varsel.

Generalforsamling skal have følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse og budgetforslag for det følgende år forelægges og godkendes.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.
 6. Valg af 2 suppleanter.
 7. Eventuelt.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest en uge forinden generalforsamlingen afholdes.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er: Medlemmer af: HOIF, HOIF’s støtteforening. Hou-Hallens Venner, Team Odder og Hou Fællesforum. Tillige er den daglige ledelse, bestyrelse og faste lærerteam på Egmont Højskolen, Hou Maritime Idrætsefterskole og Hou Skole stemmeberettigede.

Andre idrætslige eller kulturelle foreninger/forsamlinger kan optages som stemmeberettigede efter indstilling fra bestyrelsen og til godkendelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. • 7. Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller 20 stemmeberettigede personer finder det nødvendigt. Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal være ledsaget af motiveret dagsorden. Indkaldelse skal ske på samme måde og med samme varsel, som ved ordinær generalforsamling. • 8. Regnskab og revision

 

Det reviderede regnskab fremlægges til gennemsyn i institutionen 8 dage forud for afholdelse af den ordinære generalforsamling. Institutionens regnskaber revideres af registreret/statsautoriseret revisor valgt af bestyrelsen. Revisor må ikke sidde i bestyrelsen. Bestyrelsen foranlediger hvert år, umiddelbart efter generalforsamlingen det godkendte regnskab fremsendt til Odder Kommune til orientering. • 9. Tegningsregler

 

Institutionen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller i dennes fravær næstformanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, tegnes institutionen af den samlede bestyrelse. • 10. Vedtægtsændringer

 

Ændring af vedtægterne kan ske på et bestyrelsesmøde, men vedtægtsændringerne skal efterfølgende godkendes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med min. 3 ugers og max. 6 ugers mellemrum.

Vedtægtsændringer skal godkendes af mindst 2/3 af de fremmødte på begge generalforsamlinger. • 11. Opløsning

 

Opløsning af institutionen kan kun besluttes på et bestyrelsesmøde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er til stede, og hvoraf mindst % af bestyrelsen stemmer for opløsning af institutionen. Opløsning af institutionen skal dog, for at være endelig vedtaget, godkendes på 2 på hinanden følgende • 12. Formuens anvendelse

 

Såfremt Fonden Den Selvejende Institution Hou-Hallen ophæves, skal dens formue anvendes til fremme af de i § 2 omhandlede formål i Hou omegn. Selve beslutningen om hvorledes midlerne skal anvendes, træffes af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning skal efterfølgende godkendes på en generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.

 

Nærværende vedtægter er vedtaget af bestyrelsen den 25.marts 2010, og efterfølgende godkendt på repræsentantskabsmøde den 15. april 2010.


Hou Hallen - Mail: houhallen@pc.dk - Tlf.: 8655 7088 - Halinspektør Leif B. Pedersen